Blogger Seyahat Yazısı Yarışması Başvurusu

obilet.com olarak gezgin üniversiteli yazarlara birbirinden özel hediyeler veriyoruz. Başvurmadan önce lütfen aşağıdaki katılım şartlarını okuyunuz.

blogyarisma_kampanya1_1 (1)

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
obilet.com, katılımcılardan ad- soyad bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu bilgisi gibi kişisel verileri, başvuru formu ile istemektedir. Bu kişisel veriler, başvuru formları ile, internet sitemiz, mobil uygulamamız, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan yazılı olarak elde edilecektir.

Bu kişisel veriler, yarışmaya katılım şartlarının kontrol edilebilmesi ve katılımcılara karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, kayıt ve belge düzenlenebilmesi, ilgili mevzuat uyarınca bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, yarışma koşullarında oluşabilecek değişikliklerin bildirilebilmesi, Resmi makamlardan gelebilecek taleplerin incelenmesi, değerlendirilebilmesi ve yanıtlanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili yarışmada jüri olarak görevlendirilmiş obilet.com çalışanlarına ve yarışma kapsamında jüri üyeliği hizmeti veren kişilere/danışmanlara, obilet.com iş ortaklarına, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile idari ve yasal mercilere, yarışma ve başvuruların yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla hizmet aldığımız kişilere/danışmanlara 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, obilet.com tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve yarışmanın yürütülebilmesi ve sonuçlandırılması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, obilet'in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki veri işleme şartlarının varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

Katılımcıların 6698 sayılı Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur.

Katılımcılar yukarıda sayılan haklarını kullanmak amacıyla; taleplerini Türkçe ve yazılı olarak, ad-soyad, iletişim ve adres bilgileri ve talep konusuna ilişkin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte veri sorumlusu olan Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. [email protected] e-posta yoluyla veya www.obilet.com adresinde yer alan başvuru formu ile göndermekle yükümlüdürler. obilet.com, bu yöndeki taleplere cevap vermeden önce katılımcıların kimliğini doğrulama hakkını haizdir.

Katılımcılar, Kişisel verilerin Korunması ve Kullanılması hususundaki politikalarımıza https://www.obilet.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilirler.

Katılım Şartları

 • Yarışmaya 5 Şubat- 30 Nisan tarihleri arasında katılım sağlanacaktır. Bu tarihlerden sonra yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucu ise obilet.com Instagram sayfası üzerinden duyurulacaktır.
 • Yarışmaya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerine kayıtlı üniversite öğrencileri katılım gösterebilir. Bu nedenle, yarışmaya katılım sağlayan katılımcılar, yazılarını gönderirken öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartı fotokopisini de göndermekle yükümlüdür. Öğrenci olmayan katılımcılar, ödül kazanmaya hak kazansa dahi katılım şartı eksikliği nedeniyle hakkını kaybedecektir.
 • 18 yaşından küçükler yarışmaya katılamaz. obilet.com, 18 yaşından küçüklerin yarışmaya velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan bilgi sunmalarından ya da katılmalarından sorumlu tutulamaz.
 • Yarışma dili Türkçe’dir.
 • Her katılımcı, sadece bir adet yazı gönderebilir.
 • Yazıların uzunluğu en çok 2000 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Yazılar, .pdf formatında kabul edilecektir.
 • Yazının seyahat temalarına uygun bir yazı olması gerekmektedir. Şehir tanıtımı, seçilen şehirde gezilecek yerler, seyahat deneyimleri ve ipuçları gibi eğlenceli, bilgilendirici ve yaratıcı yazılar kabul edilecektir.
 • Başvurular, sadece blog.obilet.com adresinde bulunan bu form üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Yarışma süresince sunulan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yazının tümüyle kendisine ait olduğunu ve varsa tüm
  kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. obilet.com; telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmaya gönderilen yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen yazıların, tamamen özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş olması ve bu kapsamda daha önce hiçbir yarışmada ödül
  almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve
  hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
 • Yarışmaya gönderilen yazıların (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) şartnamenin herhangi bir maddesine aykırı olduğu tespit edildiği takdirde yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmada ödüle layık görülmüş bir yazının şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa, alınan ödül iptal edilir; eğer verilmişse, geri alınır.
 • Yarışma aşamalarında ve jüri değerlendirmesi süreci ile ilgili olarak, katılımcıların
  iletecekleri içerikler ve yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki
  iletişim sorunları nedeniyle obilet.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yarışmanın
  yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım, yazılım ve
  bunlarla sınırlı olmaksızın benzer problemlerinden obilet.com hiçbir şekilde sorumlu
  tutulamaz.
 • Yarışmada dereceye giren 1. kişiye blog.obilet.com adresinde freelance yazarlık teklifi
  yapılacak, ek olarak istenilen rotalara uçak bileti hediye edilecektir. Uçak biletinin fiyat üst limiti 500 TL’dir.
 • Yarışmada dereceye giren 2. kişiye istenilen rotalara otobüs bileti hediye edilecektir.
  Otobüs biletinin fiyat üst limiti 200 TL’dir.
 • Yarışmada dereceye giren 3. kişiye obilet.com’un özel tasarımı bir seyahat kiti hediye edilecektir.
 • Kazandığı açıklanan yarışmacıların, kazananın açıklandığı tarihten sonra 24 saat içerisinde iletişim bilgilerini mesaj olarak iletmesi istenecektir. 24 saat içerisinde iletişim bilgilerini göndermeyen katılımcı, kazanmış olduğu ödülü alma hakkını kaybedecektir.
 • Katılımcılar iletişim bilgilerinin doğru, eksiksiz ve kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu bilgilerin süresinde ulaştırılamamasından, hatalı veya eksik olması ve benzeri nedenlerden dolayı ödülün ulaştırılamamasından obilet.com sorumlu tutulamaz.
 • obilet.com, değişen koşul ve şartlar ışığında yarışma koşullarını önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Kazanılan ödüller devredilemez veya nakde çevrilemez.
 • obilet.com, yarışmada ilk üç derece sırasına giren katılımcıların yazıları, dilediği yazılı ve dijital mecrada reklam, tanıtım ve sair amaçlarla süresiz olarak, dilediği zaman ve şekilde kullanma hakkını haizdir. Katılımcılar yazılarının obilet.com tarafından bu şekillerde kullanılmasına ve yayınlanmasına muvafakat eder.
 • Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcılar, yarışmaya katılmakla, başvuru formu öncesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilgilendirme Metni”ni okumuş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda katılımcılar, başvuru formunda istenen kişisel bilgi ve belgelerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılır.
 • obilet.com, katılımcının site kullanımını yarışma şartlarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, katılımcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.
 • İşbu yazı yarışması niteliği gereğince Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar Ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik ile belirlenen kapsamın dışında olup; Milli Piyango İdaresi kapsamı dışında yürütülmektedir.